Replying to: tallship@fosstodon.org fosstodon.org

@tallship They’re revolting.

Mitch W @MitchW